logo pishgaman jonob
logo pishgaman jonob

اینترنت ADSL
اینترنت LTE
اینترنت وایرلس
خدمات تلفن ثابت
پهنای باند سازمانی

تعرفه‌های اینترنت پرسرعت​

2 مگابیت
1 ماه
کد تعرفه : 527585131882
5 گیگابایت بین‌الملل
15 گیگابایت داخلی
قیمت 33,500 تومان
به تعرفه 10 درصد مالیات و عوراض اضافه می‌شود.
2 مگابیت
1 ماه
کد تعرفه : 527660131913
30 گیگابایت بین‌الملل
90 گیگابایت داخلی
قیمت 98,000 تومان
به تعرفه 10 درصد مالیات و عوراض اضافه می‌شود.
2 مگابیت
3 ماه
کد تعرفه : 527585131882
15 گیگابایت بین‌الملل
45 گیگابایت داخلی
قیمت 100,500 تومان
به تعرفه 10 درصد مالیات و عوراض اضافه می‌شود.
2 مگابیت
3 ماه
کد تعرفه : 527660131913
90 گیگابایت بین‌الملل
270 گیگابایت داخلی
قیمت 294,000 تومان
به تعرفه 10 درصد مالیات و عوراض اضافه می‌شود.
2 مگابیت
6 ماه
کد تعرفه : 527585131882
30 گیگابایت بین‌الملل
90 گیگابایت داخلی
قیمت 201,000 تومان
به تعرفه 10 درصد مالیات و عوراض اضافه می‌شود.
2 مگابیت
6 ماه
کد تعرفه : 527660131913
180 گیگابایت بین‌الملل
540 گیگابایت داخلی
قیمت 588,000 تومان
به تعرفه 10 درصد مالیات و عوراض اضافه می‌شود.
2 مگابیت
12 ماه
کد تعرفه : 527660131913
360 گیگابایت بین‌الملل
1080 گیگابایت داخلی
قیمت 1,176,000 تومان
به تعرفه 10 درصد مالیات و عوراض اضافه می‌شود.
2 مگابیت
1 ماه
کد تعرفه : 527585131882
5 گیگابایت بین‌الملل
15 گیگابایت داخلی
قیمت 33,500 تومان
به تعرفه 10 درصد مالیات و عوراض اضافه می‌شود.
2 مگابیت
1 ماه
کد تعرفه : 527660131913
30 گیگابایت بین‌الملل
90 گیگابایت داخلی
قیمت 98,000 تومان
به تعرفه 10 درصد مالیات و عوراض اضافه می‌شود.
2 مگابیت
3 ماه
کد تعرفه : 527585131882
15 گیگابایت بین‌الملل
45 گیگابایت داخلی
قیمت 100,500 تومان
به تعرفه 10 درصد مالیات و عوراض اضافه می‌شود.
2 مگابیت
3 ماه
کد تعرفه : 527660131913
90 گیگابایت بین‌الملل
270 گیگابایت داخلی
قیمت 294,000 تومان
به تعرفه 10 درصد مالیات و عوراض اضافه می‌شود.
2 مگابیت
6 ماه
کد تعرفه : 527585131882
30 گیگابایت بین‌الملل
90 گیگابایت داخلی
قیمت 201,000 تومان
به تعرفه 10 درصد مالیات و عوراض اضافه می‌شود.
2 مگابیت
6 ماه
کد تعرفه : 527660131913
180 گیگابایت بین‌الملل
540 گیگابایت داخلی
قیمت 588,000 تومان
به تعرفه 10 درصد مالیات و عوراض اضافه می‌شود.
2 مگابیت
12 ماه
کد تعرفه : 527660131913
360 گیگابایت بین‌الملل
1080 گیگابایت داخلی
قیمت 1,176,000 تومان
به تعرفه 10 درصد مالیات و عوراض اضافه می‌شود.